Disproportionate fines complaint desk

Czy w stosunku do Pana/Pani przeprowadzone były czynności kontrolne w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców?

Jeśli tak, możliwym jest zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej. Zasady czasu jazdy i odpoczynku kierowców są jednolite w całej Europie. Wykładnia i stosowanie ww. przepisów może jednakże różnić się w państwach członkowskich. Przekazane informacje pomogą organizacji Europejska Kontrola Drogowa (Euro Contrôle Route) w lepszym zrozumieniu zasad egzekwowanie prawa w poszczególnych państwach, a także pozwolą na wychwycenie kwestii spornych, których interpretacja napotyka na trudności. Zagadnienia te zostaną przesłane do poszczególnych państw członkowskich celem podjęcia działań ku ich ujednoliceniu.

Niniejszym pragniemy zaznaczyć, iż celem formularza nie jest wyrażenie niezadowolenia czy też wręcz złożenia skargi na pojęte czynności kontrolne, co oznacza, że wypełnienie formularza nie stanowi odwołania od decyzji. W tym celu należy zwrócić się do właściwych organów państwa.

(Vette vragen zijn verplicht in te vullen)

4.) Data przeprowadzenia kontroli

6.) Naruszenie ukarane

Użytkowanie tachografów: Rozporządzenie WE Nr 3821/85

Inne regulacje prawa międzynarodowego

Przepisy prawa krajowego

7.) Czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku: jednostki czasu określające naruszenie

Godziny M

8) Kwota kary ?

9.) Naruszenie dotyczy zbyt długiego okresu prowadzenia pojazdu lub za krótkiego okresu odpoczynku ?

10.) Dlaczego uważa Pan/Pani, iż nałożona kara nie jest proporcjonalna do popełnionego naruszenia ?


dotyczy tylko jednej minuty
nie wzięto pod uwagę następujących okoliczności: wypadek / korek uliczny
brak miejsc parkingowych
kierowca nie przerwał jazdy ze względu na poszukiwanie bezpiecznego miejsca parkingowego
pojazd nie wchodzi w zakres regulacji (np. waga < 3500 kg)
nie wchodzi w zakres przepisów na podstawie wyłączeń międzynarodowych (Rozporządzenie Nr 561/2006 art 3)
nie wchodzi w zakres przepisów na podstawie wyłączeń prawa krajowego (Rozporządzenie Nr 561/2006 art. 13/14)
wymagano zaświadczenia o działalności w przypadku innym niż: choroba, urlop wypoczynkowy bądź prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia

kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pół etatu
przerwa inna niż urlop wypoczynkowy
odpoczynek tygodniowy
świadczenie pracy poprzez kierownie pojazdem jako typ pracy podjęty po raz pierwszy
inne: proszę wpisać

inne: proszę wpisać

proporcjonalna, ale wciąż za wysoka
powtórne naruszenie, za które wcześniej wymierzono karę
powtórne naruszenie, za które wcześniej nie wymierzono kary
inne: proszę wpisać

11.) Czy uważasz,że funkcjonariusz podejmował czynności kontrolne w sposób profesjonalny ?

12.) Przeprowadzenie czynności kontrolnych przez funkcjonariusza ?

13.) Czas trwania kontroli (bez ewentulanego okresu zakazu prowadzenia pojazdu) ?

14.) Przyczyna popełniena naruszenia (możliwa wielokrotnej odpowiedzi) ?

Niedostateczna znajomość obowiązujących przepisów
Niejasnośći w stosowaniu przepisów
Korzyści finansowe w przypadku nieprzestrzegania przepisów
Absurdalnośc przepisów
Przepisy nie odzwierciedlają zagadnień praktycznych
inne: proszę wpisać

15.) Kiedy popełniono rzekome naruszenie ?

bieżący dzień
podczas poprzednich 28 dni
wcześniej niż j/w

16.) Odzaj przewozu ?

Przewóz osób
Profesjonalny przewóz rzeczy
Przewóz na potrzeby własne
Przewozy w celach niezarobkowych

17.) Czy pracodawca wniósł skargę na wysokość nałożonej kary ?

18.) Ilość pojazdów, w stosunku do których wymagane jest posiadanie tachografu ?

19.) Proszę wyrazić swoją opinię co do służb kontrolnych ?

Dobra Neutralna Zła Nia mam opinii

20.) Jeśli wyraża Pan/Pani chęć - możliwym jest przesłanie zaskanowanego raportu z przeprowadzonej kontroli

21.) Inne uwagi ?

Wysyłanie moze potrwac kil ka minut, zależy to od wielkości pliku.